Χωρική αστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ΠΠ 2021 - 2027

Τα Χωρικά Εργαλεία στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 συγχρηματοδοτούνται κυρίως από τον Στόχο Πολιτικής (ΣΠ) 5 «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και των τοπικών πρωτοβουλιών» των ΠεΠ και των ειδικών στόχων:

 • 5.i την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας στις αστικές περιοχές·
 • 5.ii την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, του πολιτισμού, της φυσικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της ασφάλειας σε περιοχές πλην των αστικών.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη μέσω των χωρικών Εργαλείων ΟΧΕ, ΟΧΕ-ΒΑΑ και ΤΑΠΤΟΚ στηρίζεται στις κάτωθι κανονιστικές προβλέψεις για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027:

 • Άρθρα 28 - 34 του Καν 1060/22 Κανονισμού Κοινών Διατάξεων
 • Άρθρα 3 , 9, 10 και 11 Κανονισμού 1058/22 για το ΕΤΠΑ/ΤΑ
 • Προοίμιο (23) Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+
 • Άρθρο 4.2 Κανονισμού 1059/22 για το ΕΚΤ+
 • ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Πολιτική Συνοχής συμβάλλει αποφασιστικά στη σύγκλιση, όχι μόνο μέσω των απαραίτητων πόρων, αλλά και με τη δημιουργία κινήτρων για μια περισσότερο αποτελεσματική διακυβέρνηση, βασισμένη στην εταιρική σχέση, στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στην ολοκληρωμένη τοπική χωρική προσέγγιση (place based approach).

Σύμφωνα με την στρατηγική του Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας» 2021-2027, αλλά και τα αποτελέσματα μελέτης της ΕΥΔΕΠ Δυτικής Ελλάδας που εκπονήθηκε σχετικά με μια αρχική εκτίμηση της δυναμικής και των προοπτικών ανάπτυξης στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, προγραμματίζεται να εφαρμοστούν οι ακόλουθες τέσσερις (4) Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ):

 • Περιοχή Παρέμβασης Δήμου Πατρέων
 • Περιοχή Παρέμβασης Δήμου Αγρινίου
 • Περιοχή Παρέμβασης Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας
 • Περιοχή Παρέμβασης Δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και Ξηρομέρου

Η αξιολόγηση και η έγκριση των ΣΒΑΑ θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τόσο ποσοτικών (π.χ. πληθυσμιακή συγκέντρωση), όσο και επί της ποιότητας των στρατηγικών, ως προς τους στόχους τους και ως προς το σύστημα διακυβέρνησής τους.