Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμων Ι.Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Στρατηγικής (Α.Σ.). Η προτεινόμενη ΣΒΑΑ των Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρόμερου για την ΠΠ 2021-2027 διαρθρώνεται σε τρεις Άξονες Στρατηγικής που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.):

Α.Σ.1.: Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στη χωρική Ενότητα των Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρόμερου:

Ε.Σ.1.1.: Βελτίωση αστικών υποδομών και λειτουργιών με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην ανθεκτικότητα της χωρικής ενότητας Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου- Δήμου Ξηρομέρου.

Α.Σ.2.: Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος για την ενίσχυση της εικόνας στη χωρική Ενότητα των Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρόμερου:

Ε.Σ.2.1.: Οργάνωση και ενίσχυση της προβολής της ταυτότητας και της εικόνας της χωρικής ενότητας Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου- Δήμου Ξηρομέρου για τον εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του τουριστικού τομέα.

Ε.Σ.2.2.: Προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων της χωρικής ενότητας Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου- Δήμου Ξηρομέρου.

Α.Σ.3.: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στη χωρική Ενότητα των Δήμων ΙΠ Μεσολογγίου και Ξηρόμερου:

Ε.Σ.3.1.: Αναβάθμιση μηχανισμών και υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης και συμπερίληψης της χωρικής ενότητας Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου- Δήμου Ξηρομέρου.